doc. RNDr. Miroslav Kunst CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
    ?    -     ?
Otec
Datum narození 18. 10. 1923
Datum úmrtí 21. 06. 1987
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení zoologové, učitelé, vysokoškolští učitelé, pedagogové, biologové, pracovníci ve školství, spisovatelé, publicisté, akarologové

Životopis

Doc. RNDr. Miroslav Kunst, Csc., byl v domácích i zahraničních vědeckých kruzích vysoce uznávaný zoolog. Narodil se 18. října 1923 jako syn odborného učitele měšťanské školy chlapecké Antonína Kunsta v domku čp. 179 v dnes již neexistující Dobrovského ulici na Trávníku.


Stal se studentem českotřebovského reálného gymnázia s perspektivou dalšího studia na některé z vysokých škol. Již v tomto období se naplno projevil Miroslavův zájem o živou přírodu. Navázal písemný styk s tehdejším naším předním entomologem dr. Janem Obenbergerem z Prahy, který mu byl nápomocen při determinaci sbírky brouků. Dávno před maturitou tak bylo rozhodnuto o zaměření dalšího studia. Válečné poměry však životní studentovy plány pozměnily. Jeho maturitní vysvědčení neslo totiž datum 1943, české vysoké školy byly uzavřeny a Miroslava čekalo nasazení k dělnické práci „do rajchu“, jak se tehdy říkalo.

Po osvobození působil krátce jako telegrafista na českotřebovském nádraží a hned po otevření vysokých škol se dal zapsat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se studiu učitelské aprobace přírodopis-chemie a výborné studijní výsledky mu umožnily další angažovanost v práci fakulty. Stal se demonstrátorem u profesora Václava Breindla. Po dokončení studia v roce 1949 zůstal nadále na fakultě a v témže roce obhájil doktorskou disertační práci „Použití vitálního barvení ke studiu anatomie a fyziologie oligochetů“. Ve Věstníku čs. zoologické společnosti publikoval svůj objev nového druhu vířníka Balatro fridericis, parazitujícího v zažívacím traktu roupic.

Nedlouhé období před nástupem vojenské základní služby v roce 1950 působil dr. Miroslav Kunst v Ústavu pro všeobecnou a pokusnou zoologii pod vedením prof. Julia Komárka. V roce 1962 se stává asistentem prof. RNDr. E. Bartoše, DrSc., na právě ustavené katedře systematické zoologie. Následující léta znamenala mnoho pro jeho odborný růst a Miroslav Kunst se postupně vypracoval mezi přední odborníky z oboru zoologie. Stal se spoluautorem několika středoškolských učebnic, „Zoologického praktika“ pro vysoké školy a publikoval i práce týkající se kroužkovců a ploštěnek. Časem se však věnoval převážně akarologii a specializoval se zejména na skupinu roztočů pancířníků (Oribatei). Od roku 1957 vedl oddělení půdní zoologie Zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty.

Podkladů, shromážděných při terénních výzkumech v tuzemsku i během dlouhodobých zahraničních stáží v Bulharsku, Francii a Itálii, využil RNDr. Kunst k vypracování a posléze v roce 1968 obhájení habilitační práce „Roztoči nadřádu Oribatei Československa“. Práce o 1548 stranách byla vyústěním mimořádného badatelského úsilí, neboť mezi 120 000 studovanými jedinci z 2000 lokalit tehdejší republiky bylo determinováno 402 druhů, z toho 21 druhů zcela nových a bylo ustaveno 10 nových rodů a 3 čeledi.

V letech 1967-1986 stál doc. Kunst v čele katedry systematické zoologie. Jeho rozsáhlá bibliografie zahrnuje řadu větších i drobnějších prací, týkajících se roztočů, vířníků, červů, výzkumu malárie na Slovensku i půdní fauny našich rašelinišť. V letech 1966-1984 zpracoval hesla ze zoologie do Naučného slovníku zemědělského. Byl redaktorem vědeckých periodik „Acta Universitatis Carolinae - biologica“ a „ Věstníku československé společnosti zoologické“.

S prací vědeckou byla u doc. Kunsta nerozlučně spojena i činnost pedagogická. Vedl své studenty k lásce k přírodě a při jejich výuce kladl důraz zejména na laboratorní i terénní cvičení.

Doc. RNDr. Miroslav Kunst, Csc., za svého působení na fakultě vychoval řadu následovníků, zapojených dnes na nejrůznějších vědeckých pracovištích do základního i aplikovaného výzkumu zoologie bezobratlých. Předčasná smrt 21. června 1987 zabránila našemu přednímu zoologovi dokončit řadu rozpracovaných publikací a uskutečnit další vědecké plány.

Události v životě

studium: 1945  –  1949
MístoPraha (okres Praha)
KorporacePřírodovědná fakulta (Univerzita Karlova)

zaměstnání: 1950  –  1950
MístoPraha (okres Praha)
KorporaceÚstav pro všeobecnou a pokusnou zoologii
Popis

Nedlouhé období před nástupem vojenské základní služby v roce 1950 zde působil  pod vedením prof. Julia Komárka.


zaměstnání
MístoPraha (okres Praha)
Popis

Asistentem prof. RNDr. E. Bartoše, DrSc., na právě ustavené katedře systematické zoologie.

 


zaměstnání: 1967  –  1986
MístoPraha (okres Praha)
KorporacePřírodovědná fakulta (Univerzita Karlova)
Popis

V letech 1967-1986 stál doc. Kunst v čele katedry systematické zoologie.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Národní knihovna - katalog