Ladislav Velen ze Žerotína

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 07. 12. 1579
Datum úmrtí 03. 04. 1638
Místo narození Břeclav (okres Břeclav)
Místo úmrtí Polsko
Profese a obor působení šlechtici

Životopis

Moravský šlechtic z břeclavské větve pánů ze Žerotína, vůdce bělohorského odboje na Moravě, moravský a zemský hejtman během povstání proti Ferdinandovi II., komoří a rada českého krále Fridricha Falckého. Později se stal radou a vojenským komisařem dánského krále a vojenským velitelem Opavy. Někdy je psán také jako Ladislav Velen ze Žerotína na Břeclavi.

Byl synem Jana ze Žerotína na Břeclavi a jeho ženy Kunhuty Černohorské z Boskovic. Byl třikrát ženatý. S první manželkou Bohunkou z Kunovic měl syna Bartoloměje. Druhou manželkou byla Eliška Alžběta z Thurnu a třetí manželka byla Anna Maxmiliana z Oppersdorffu.

Pop rodičích zdědil rozsáhlý, ale zadlužený majetek – panství Břeclav, Rudu nad Moravou, Zábřeh, Moravskou Třebovou, zámek Tatenice, tvrz v Nemili u Zábřeha. Byl veden k humanismu. Studoval na univerzitách v Basileji, Ženevě, Heidelbergu, Padově a Štrasburku.

Po ukončení studií se stal aktivním členem Jednoty bratrské. Začal spravovat svůj majetek a zbavil se dluhů. Patřil mezi nejbohatší moravské šlechtice.

Ladislav Velen byl významným stavebníkem a objednavatelem literárních a výtvarných uměleckých děl. Jeho nejvýznamnějšími stavebními počiny je manýristická architektura zámku v Moravské Třebové (asi 1611–1615) a loveckého zámečku v Tatenici (1606). Financoval také sakrální stavby, např. špitální kostelík (1598) a kostel na Křížovém Vrchu v Moravské Třebové. V jeho službách působil lékař a autor alchymistického spisu o přípravě tekutého zlata Marcus Eugenius Bonacina a podpořil též vydání dalších děl s alchymistickou tematikou. 

Mezi lety 1609 a 1612 byl olomouckým krajským hejtmanem, od 1612 byl přísedícím moravského zemského soudu a tento úřad vykonával až do roku 1619. V moravském sněmu patřil k radikálnímu křídlu nekatolíků. 

Po vypuknutí stavovského povstání v Čechách prosazoval připojení Moravy ke konfederaci. V květnu 1619 velel jezdectvu, které táhlo na Vídeň. Dne 5. srpna porazil početně silnější rakouské vojsko v bitvě u Dolních Věstonic. Dne 7. srpna 1619 byl zvolen moravským zemským hejtmanem.

V únoru 1620 zavítal do Brna nový český král Fridrich Falcký, který potvrdil Žerotína v jeho úřadě a později ho jmenoval svým poradcem, komořím a stal se kmotrem jeho syna.

Po bitvě na Bílé hoře byl odsouzen k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. V emigraci se připojil k odpůrcům Habsburků. Roku 1621 se pokusil spolu s vojskem Jana Jiřího Krnovského dobýt zpět Opavu, která byla v držení Karla z Lichtenštejna. Po dalších prohrách se odebral do Uher a později ke dvoru Fridricha Falckého do Haagu.

Roku 1626, v době třicetileté války, bojoval ve jménu dánského krále Kristiána IV. Dánského po boku velitele koaličních armád Petra Arnošta Mansfelda a podílel se na okupaci Slezska, včetně Opavska. Roku 1634 byl jmenován vrchním velitelem švédského okupačního vojska ve Slezsku. Po porážce Švédů ustoupil do Poznaně, kde pak také zemřel.

Autor Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření HRUBÝ, František. Ladislav Velen ze Žerotína. Praha: [s.n.], 1930.Historický klub
Dodavatel dat Městská knihovna Moravská Třebová
Odkazy životopis na Wikipedia.org
životopis na Equichsnnell.cz
žovotopis na komensky.mjakub.cz